Barcelona [Ajuntament de Rubí]

Oferta d’ocupació pública – Personal temporal

El termini de presentació d’instàncies s’inicia el dia 3 de desembre i  finalitza el dia 22 de desembre de 2020, inclòs (20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al BOPB).

Bases-generals-dels-processos-selectius-per-a-la-cobertura-de-vacants-temporals

Anunci-BOPB-Bases-especifiques-per-a-la-creacio-duna-borsa-de-treball-de-personal-tecnic-mitja-dInformatica-especialitats-Programacio-i-Sistemes

Instancia-Borsa-de-treball-de-personal-tecnic-dinformatica-grup-A2-especialitats-Programacio-i-Sistemes

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar preferentment per registre telemàtic a la Seu electrònica municipal, o bé, per correu administratiu, és a dir, presentant la documentació a una Oficina de correus indicant que es tracta de documentació per un procés selectiu i que cal que posin el segell d’entrada de registre al full de la instància (no en el sobre), de manera que la data que constarà a efectes de registre i còmput de termini sigui la de l’Oficina de correus. En cap cas es podrà admetre la documentació per correu electrònic.

En cas que es presenti per correu postal administratiu, s’haurà de comunicar aquest fet al departament de Recursos Humans, enviant còpia de la instància segellada a l’adreça de correu electrònic  rh_seleccio@ajrubi.cat com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de presentació d’instàncies.

Presentació de mèrits: Juntament amb la instància s’haurà de presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats que s’haurà de relacionar en el formulari de sol·licitud de participació.