Barcelona [Fundació Collserola]

Contacte:
Mónica Merino Jiménez
mmerinoj@fundaciocollserola.cat


Realitzar les tasques de l’àmbit informàtic sota la seva responsabilitat, garantint el correcte funcionament i l’optimització dels recursos informàtics de Centre.

Donar suport i assessorament als professionals del Centre en temes informàtics i tecnològics.

Funcions:

– ADMINISTRAR, CONFIGURAR I PROGRAMAR: Dur a terme tasques de programació, configuració i administració de servidors, xarxes, eines, plataformes i aplicacions.

– INSTAL·LAR I REPARAR: Realitzar feines de posada en marxa i manteniment dels equips i sistemes informàtics.

– VETLLAR PER LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES: Acomplir i garantir les mesures relatives a la seguretat i la protecció de dades.

– ASSESSORAR I CAPACITAR: Acompanyar professionals en l’ús de TIC/TAC i implementar docència amb l’alumnat.

– TREBALLAR EN XARXA: Col·laborar amb diferents departaments de la Fundació i del Grup en temes informàtics.


Requisits:

– Coneixement del català, castellà. Nivell C1 (usuari/ària competent) en comprensió i parla i sobretot escriptura.

– Coneixement de l’anglès. Nivell B1 (usuari/ària independent) sobretot en comprensió lectora.

– Coneixements d’administració de servidors i xarxes informàtiques.

– Coneixement i ús avançat d’eines ofimàtiques.

– Tècniques de reparació i instal·lació d’equips informàtics.

– Llenguatges de programació.

– Tècniques de relació d’ajuda.

– Tècniques didàctiques.

– Coneixement de normativa bàsica i legislació aplicable en l’àmbit informàtic.


Formació Requerida:
S’ha d’acreditar estar en disposició d’una, o més d’una, de les següents titulacions:

  • Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, etc.
  • Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit de la Informàtica.
  • Cap o Màster de formació de professorat (valorable).

Formació complementària:
Es valora haver realitzat formació en alguna de les següents àrees:

  • Idiomes: Català, castellà i anglès.
  • Formació tècnica: Titulacions, capacitacions, formacions, cursos, etc. relacionats amb les tecnologies de la informació.
  • TAC: Noves tecnologies aplicades al món educatiu, Programació, Robòtica…
  • Docència: Formació de formadors.

Experiència:
Valorable disposar de pràctica professional des de diferents perspectives:

  • Bagatge en programació i administració de xarxes, entorns web i eines ofimàtiques.
  • Funcions d’instal·lació, assemblatge i reparació d’equips informàtics.
  • Valorable l’experiència en docència: formació de formadors i/o alumnat.

S’ofereix:

Contractació: Substitució.

Jornada:           Completa, 40 hores/setmanals.

Incorporació:  Immediata.

Horari:             Dilluns a divendres, distribució a determinar.

Ubicació:         Escola Ramon Fuster, Bellaterra.

Salari:              Segons conveni.


Indicacions per a les candidatures:

– Enviament CV: mmerinoj@fundaciocollserola.cat (assumpte: Ref: Resp. Informàtica)

– Termini presentació candidatures: màxim dia 13/09/2020

– Procés Selecció: Setembre

– Requeriment CV: Demanem que en les candidatures hi constin demostracions, mitjançant exemples concrets, que es compleix amb els requisits competencials especificats (Ex.: CV format Europass, adjuntar dossier de docència…). Només valorarem les candidatures que compleixin el perfil i requisits descrits a l’oferta;per aquest motiu, les persones interessades han de presentar el seu CV en format de competències assegurant un ajust mínim del 60%.