Barcelona [Fundació Collserola]

Contacte: CV a mmerinoj@fundaciocollserola.cat, Ref: Resp. Informàtica

Realitzar les tasques de l’àmbit informàtic sota la seva responsabilitat, garantint el correcte funcionament i l’optimització dels recursos informàtics de Centre. Donar suport i assessorament als professionals del Centre en temes informàtics i tecnològics.

Funcions i tasques:

ADMINISTRAR, CONFIGURAR I PROGRAMAR: Dur a terme tasques de programació, configuració i administració de servidors, xarxes, eines, plataformes i aplicacions.

 • Configurant i instal·lant servidors Windows i Apple, xarxes cablejades i sense fils.
 • Administrant plataformes de gestió de dispositius mòbils i la plataforma de gestió-administració educativa (ClickEdu).
 • Administrant diferents eines ofimàtiques d’entorns Office, Windows, Mac, iPad, Google Suite for Education.
 • Treballant diferents formats (vídeo, so, imatge), web i intranet.
 • Programant pàgines web en diferents llenguatges (HTML, PHP, MySQL, JavaScript i jQuery) i entorns Windows i Mòbil.

INSTAL·LAR I REPARAR: Realitzar feines de posada en marxa i manteniment dels equips i sistemes informàtics.

 • Instal·lant, configurant i verificant (qualitat i fiabilitat) equips informàtics al Centre: ordinadors, portàtils, projectors, impressores, aules d’informàtica, aules d’iPads, etc.
 • Realitzant les tasques de manteniment preventiu de les instal·lacions i equips informàtics i telemàtics del Centre.
 • Tramitant i resolent les incidències informàtiques del Centre.

VETLLAR PER LA SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES: Acomplir i garantir les mesures relatives a la seguretat i la protecció de dades.

 • Gestionant i encarregant-se del funcionament correcte del sistema informàtic del Centre i la millora del seu rendiment, mitjançant l’adopció de mesures de protecció d’intrusions i la realització de còpies de seguretat.
 • Implementant les mesures per a l’acompliment de la normativa vigent en matèria de tractament i protecció de dades de caràcter personal.

ASSESSORAR I CAPACITAR: Acompanyar professionals en l’ús de TIC/TAC i implementar docència amb l’alumnat.

 • Assessorant el personal docent i no docent en l’ús de programes i aplicacions informàtiques utilitzades a la Fundació.
 • Capacitant el professorat en la utilització d’eines TIC/TAC.
 • Cercant i/o confeccionant materials de suport per a l’ús de programes i aplicacions informàtiques.
 • Impartint classes de l’àmbit ofimàtic a l’alumnat, si s’escau.

TREBALLAR EN XARXA: Col·laborar amb diferents departaments de la Fundació i del Grup en temes informàtics.

 • Cooperant amb la resta de professionals del seu equip per mantenir la visió global de l’àmbit informàtic a la Fundació.
 • Cooperant amb equips de treball, de personal docent i no docent, en aquelles tasques vinculades al seu àmbit i responsabilitat.
 • Col·laborant en la realització de tasques informàtiques per donar resposta a les necessitats de les Fundacions del Grup.

PERFIL COMPETENCIAL:

Competències bàsiques:

 • Coneixement del català, castellà
  Nivell C1 (usuari/ària competent) en comprensió i parla i sobretot escriptura.
 • Coneixement de l’anglès
  Nivell B1 (usuari/ària independent) sobretot en comprensió lectora.

Competències tècniques:

 • Coneixements d’administració de servidors i xarxes informàtiques.
 • Coneixement i ús avançat d’eines ofimàtiques.
 • Tècniques de reparació i instal·lació d’equips informàtics.
 • Llenguatges de programació.
 • Tècniques de relació d’ajuda.
 • Tècniques didàctiques.
 • Coneixement de normativa bàsica i legislació aplicable en l’àmbit informàtic.

Competències transversals:

 • Organització de la feina: Comporta tenir una visió clara del lloc de feina i executar-la amb eficàcia i eficiència. Planificar, prioritzar i dur-les a terme de manera autònoma, optimitzant els recursos i preveient possibles obstacles per a l’assoliment dels resultats esperats.
 • Flexibilitat: És la capacitat d’adaptar-se i treballar eficaçment en una gamma àmplia de situacions de diversa complexitat, establint relacions laborals amb persones i grups variats.
 • Treball col·laboratiu i en xarxa: Implica participar activament en l’assoliment d’una fita comuna, cooperant amb l’equip per realitzar les tasques i superar les dificultats que es presentin, amb una actitud tolerant i respectuosa.
 • Orientació a les persones: Comprèn l’interès i disposició cap a les persones. Denota vocació de servei, esforçant-se per ajudar les persones i donar resposta a les seves necessitats amb un tracte acollidor i professional que les deixi altament satisfetes.
 • Creativitat i innovació contínua: Capacitat i voluntat d’aprendre i acceptar reptes; actitud per incorporar el canvi i dur a terme noves idees per afrontar reptes laborals, amb l’objectiu de millorar la competència professional.
 • Visió global: Mantenir una mirada integral dels àmbits en què s’inclou la seva activitat professional que permet adaptar-se a diferents entorns i col·lectius, implicar-se en l’assoliment dels objectius fixats i atendre les persones de manera individualitzada amb correcció.

FORMACIÓ REQUERIDA:

Formació reglada:

S’ha d’acreditar estar en disposició d’una, o més d’una, de les següents titulacions:

 • Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, etc.
 • Cicles Formatius de Grau Superior de l’àmbit de la Informàtica.
 • Cap o Màster de formació de professorat (valorable).

Formació complementària:

Es valora haver realitzat formació en alguna de les següents àrees:

 • Idiomes: Català, castellà i anglès.
 • Formació tècnica: Titulacions, capacitacions, formacions, cursos, etc. relacionats amb les tecnologies de la informació.
 • TAC: Noves tecnologies aplicades al món educatiu, Programació, Robòtica…
 • Docència: Formació de formadors.

EXPERIÈNCIA REQUERIDA:

Valorable disposar de pràctica professional des de diferents perspectives:

 • Bagatge en programació i administració de xarxes, entorns web i eines ofimàtiques.
 • Funcions d’instal·lació, assemblatge i reparació d’equips informàtics.
 • Valorable l’experiència en docència: formació de formadors i/o alumnat.

CONDICIONS LABORALS:

 • Contractació:        Substitució.
 • Jornada:                 Completa, 40 hores/setmanals.
 • Incorporació:         Immediata.
 • Ubicació:                Escola Frederic Mistral – Tècnic Eulàlia centre Sarrià, Barcelona.
 • Horari:                    Dilluns a divendres, distribució a determinar.
 • Salari:                     Segons conveni.

INDICACIONS PER A LES CANDIDATURES:

 • Terminis: Presentació candidatures màxim dia 24/02/2021
 • Procés Selecció: Febrer. Incorporació immediata.
 • Requeriment CV:   Demanem que en les candidatures hi constin demostracions, mitjançant exemples concrets, que es compleix amb els requisits competencials especificats (Ex.: CV format Europass, adjuntar dossier de docència…).
  Només valorarem les candidatures que compleixin el perfil i requisits descrits a l’oferta;per aquest motiu, les persones interessades han de presentar el seu CV en format de competències assegurant un ajust mínim del 60%.