Arquitecte/a de solucions per projectes d’innovació d’intel·ligència artificial

Barcelona [Fundació TIC Salut Social]

Contacte:
secretaria@ticsalutsocial.cat


La Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut selecciona una persona per a ocupar un lloc d’arquitecte/a de solucions per projectes d’innovació d’intel·ligència artificial, per vacant.

Requisits:
Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, poden participar les persones que compleixin els requisits següents:
– Titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Bioinformàtica o Matemàtiques.
– Nivell C1 de llengua catalana.
– Nivell B2 llengua Anglesa.
– Haver cursat formacions amb un còmput total mínim de 100 hores en l’àrea de la Intel·ligència Artificial(IA).

Funcions:
Funcions de suport a la Fundació TIC Salut Social a projectes d’innovació en l’àrea d’Intel·ligència artificial a salut, i especialment les següents:

  • Gestionar els requeriments no funcionals i la definició d’arquitectura de software
  • Seleccionar la tecnologia a aplicar seguien els procediments establerts per l’àrea d’ IA
  • Definir les accions de millora continua d’arquitectura del sistema
  • Documentar i comunicar les definicions i disseny dels sistemes
  • Comprovar i validar l’arquitectura de software
  • Donar suport a la definició de patrons de desenvolupament de solucions
  • Elaborar i gestionar els procediments d’incorporació de solucions al sistemes de salut

Aspectes a valorar: Experiència de 2 anys en posició i tasques similars.


Forma d’ocupació del lloc: Adscripció provisional o contracte laboral temporal.
Procés de selecció: La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
La convocatòria es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut Social. https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina.

Participació:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf, fins al dia 1 d’octubre de 2020, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat.
A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT-209-20.